Privacyverklaring Influente

Door je bezoek aan onze website, door het invullen van het contactformulier, door het versturen van een e-mail, laat je online je sporen na. In deze privacyverklaring informeer ik je daarover.

Uiteraard worden je gegevens zorgvuldig en respectvol behandeld, en worden voor het doel waarvoor je je vraag hebt gesteld gebruikt.

Influente houdt, om de zorg zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, registraties bij van je persoonsgegevens en over de inhoud van de geleverde zorg / dienst.

Als je bij Influente een coachtraject volgt, kan het zo zijn dat we samen beslissen om een assessment of een (team)analyse te laten doen, en eventueel een vervolgcoaching of training te volgen. Je vertrouwt je persoonlijke gegevens aan ons toe. Wij waarderen dit vertrouwen en zullen je gegevens met de grootst mogelijke zorg en vertrouwelijkheid behandelen.

In dit document beschrijven we hoe we dat doen.

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo is binnen de hele EU de privacywetgeving op een zelfde manier van toepassing. Hieronder staat beschreven wat dit betekent:

Dossier

In je dossier staan je persoonsgegevens die nodig zijn om contact met je te onderhouden en gegevens ten behoeve van de financiële afwikkeling van de verleende diensten. Ook houdt Influente bij met welke vraag je bij ons kwam en een korte weergave van de inhoud van de behandeling.

Indien gegevens worden gedeeld moet daarvoor schriftelijk toestemming worden gevraagd. Gegevens worden niet zonder overleg met derden gedeeld.

Bewaartermijn

De bewaartermijn voor de gegevens is twee jaar.

Rechten

Je hebt recht het dossier in te zien bij ons in de praktijk. Als jij vindt dat er onjuiste informatie in staat, kun je een verzoek tot wijziging indienen. Ook is er in de AVG het recht op vergetelheid, beperking van de verwerking, en om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking, opgenomen.

Mocht je hiervan gebruik willen maken, dan maken we een afspraak om samen het formulier uitvoering Algemene Verordening Gegevensbescherming in, omdat wij vast willen leggen van welk recht je gebruik wilt maken en wat de acties zijn geweest.

Assessment

Algemene gegevens verzamelen en gebruik

Bij de aanmelding voor een assessment of coaching ontvangen wij je algemene persoonsgegevens zoals je naam, e-mailadres en telefoonnummer. Ook weten wij of je een man of een vrouw bent. Ofwel krijgen wij deze gegevens met je toestemming door van je huidige of mogelijk toekomstige werkgever, die onze opdrachtgever is, vaak samen met je curriculum vitae, ofwel geef je dit zelf aan ons door.

Deze gegevens gebruiken wij om de onderzoeken voor je te kunnen aanmaken die de basis vormen van je assessment, om een afspraak met je te kunnen plannen, je de rapportage te kunnen toezenden na een assessment, of het coachingverslag, of contact met je op te kunnen nemen in geval van een lopende coaching, training of project. 

Wie kunnen je algemene persoonsgegevens zien?

Wanneer wij onderzoeken voor je klaarzetten, doen wij dat voor bepaalde testen via de firma Vilaverde Consultancy bv in Bilthoven, op de testservers van Hogrefe en Pearson. Om de ene persoon van de andere te onderscheiden, moeten je naam, geslacht en e-mail logischerwijs ook bij beide firma’s geregistreerd worden. Noch Vilaverde Consultancy bv noch Hogrefe en Pearson gebruiken je gegevens voor geen ander doel dan dat. Als onze externe leveranciers zijn ook zij contractueel en wettelijk gebonden om alle databeschermingsregels op te volgen. Dit kan je nalezen in de privacy-verklaringen op hun betreffende websites. Je algemene persoonsgegevens delen wij nooit met anderen.

Als je bij ons een assessment doet: wie ziet de rapportage ervan

Als je bij ons een NEO-PI3 assessment hebt gedaan wordt een rapportage (PaW Profiel, PaW Competentieprofiel of PaW Leiderschapsprofiel geschreven door VilaVerde Consultancy bv en vervolledigd door Influente op basis van het persoonlijke intakegesprek. De eindrapportage gaat in beginsel alleen naar jezelf. Niemand anders krijgt deze te lezen, tenzij je daar expliciet schriftelijke toestemming voor geeft. Onze opdrachtgevers (je werkgever of eventueel toekomstige werkgever) weten dit. Ook een telefonische terugkoppeling van de meetresultaten aan onze opdrachtgever zal uitsluitend gebeuren na uw toestemming. Zo ben je zelf de baas over je eigen rapportage. Dit geldt ook voor de rapportage van andere mogelijke testen.

Als je toestemming hebt gegeven om de rapportage naar onze opdrachtgever te sturen, kan deze in een personeelsdossier terechtkomen. Hier hebben wij vanaf het punt van verstrekking vanzelfsprekend geen invloed meer op.

Gebruik van je profiel bij een teamtraining

Bij vraagstukken over teamontwikkeling maken wij regelmatig als vertrekpunt een teameffectiviteitsanalyes op basis van de individuele profielen. Toestemming voor gebruik daarvan krijgen wij via onze opdrachtgever.

Bewaartermijn en algemene persoonlijke gegevens en rapportages

Het doel van een NEO-PI3 assessment is het in beeld brengen van je sterke kwaliteiten en je groeipunten. De rapportage biedt altijd waardevolle handvatten voor coaching. Als je manager of HR adviseur na je toestemming ook beschikt over de rapportage, wordt het vaak als hulpmiddel daartoe ingezet.

Daarnaast komt het regelmatig voor, dat een kandidaat na een (lange)tijd nog eens wil sparren over zijn of haar profiel. De praktijk heeft geleerd, dat dit zelfs na een jaar of 2 à 3 nog kan gebeuren. Wat ons betreft kan dat altijd. Met het oog op deze nazorg, bewaren wij je profiel dan ook gedurende 2 jaar in een goed afgeschermde en veilige omgeving. Onze veiligheidsmaatregelen worden op regelmatige basis geëvalueerd en aangepast als dit nodig is door technologische vooruitgang. Na 2 jaar worden de meetgegevens van je profiel voor analytische doeleinden geanonimiseerd en kunnen wij je helaas niet meer terugvinden als je daarom zou vragen. Mocht je binnen de genoemde tijd je gegevens willen laten verwijderen, dan kan dat altijd op eenvoudig schriftelijk verzoek.

Wettelijke grondslag en verwerking

De wettelijke grondslag voor de incidentele verwerking van je gegevens, is dat je daar direct aan ons of via je (toekomstige) werkgever toestemming voor hebt gegeven.

Gegevens inzien of laten verwijderen

Vanzelfsprekend heb je het recht om je persoonsgegevens die wij van je verwerken, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht ons te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te bepreken, daar helemaal bezwaar tegen te maken of je rapportage te laten verwijderen. Je kan daartoe altijd een verzoek naar ons sturen per e-mail naar mjbrouwer@influente.com.

Contactgegevens

INFLUENTE

+31615340689

mjbrouwer@influente.com

Sweelinckstraat 9

4102 BT Culemborg

Nederland

Klachten

Er is ons veel aan gelegen het juiste te doen voor jou en voor onze opdrachtgevers. Mocht je echter toch een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen wij je vriendelijk dit op te nemen met Monique Brouwer.

Wij zullen er alles aan doen om je klacht op te lossen. Als betrokkene heb je tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hartelijke groet en dan voor het vertrouwen!

Influente